VSEBINA:

  • Opredelitev in zvrsti javnih politik.
  • Javnopolitični proces in javnopolitični igralci/akterji.
  • Vpliv parlamenta, vlade, državnih voditeljev in državne administracije na oblikovanje javnih politik.
  • Oblikovanje javnih politik na ravni EU.
  • Osnove javnih financ, s poudarkom na javnih financah v Sloveniji.
  • Javnofinančni prihodki in javnofinančni odhodki.
  • Javnofinančni primanjkljaj in javni dolg.
  • Javne finance EU ter javnofinančni tokovi med proračunom RS in proračunom EU.